@@11@@
  Гомеопатия
Одесские крупинки или globuli по-одесски.

У нас целый мир гомеопатии. Лечение гомеопатией в Одессе, ул. Тираспольская, 13 Центральная Одесская гомеопатическая аптека (аптека №5 ОАО "Фармация"). У нас Вы найдете все гомеопатические препараты. Узнаете о классической гомеопатии и все о последних форумах и семинарах по гомеопатии.

~~~ 19-21.IV.24 - ЕЖЕГОДНАЯ JAHC - 2024 (РЕСТОН, США) ~~~ 25-28.IV.24 - ВЕСЕННИЕ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ ЕСН (БЕРГАМО, ИТАЛИЯ) ~~~ 07.V.24 - МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НМГООО (ОДЕССА, УКРАИНА) ~~~ 09-11.V.24 - 172-Й КОНГРЕСС ГОМЕОПАТОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ЛИНДАУ, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 24-25.V.24 - 63-Й КОНГРЕСС ГОМЕОПАТОВ FNSMHF С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ЛИЛЛЬ, ФРАНЦИЯ) ~~~ 07-08.VI.24 - XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС CEDH (БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ) ~~~ 05-06.VIII.24 - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ICHH (АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ) ~~~ 20-22.IX.24 - СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГОМЕОПАТОВ, С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ТЕМПЕ, США) ~~~ 30.IX-04.Х.24 - КОНГРЕСС MMPP-2024 (БАД-ШТАФФЕЛЬШТАЙН, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 02-05.Х.24 - 77-Й КОНГРЕСС LMHI (СЕВИЛЬЯ, ИСПАНИЯ) ~~~ 21-23.XI.24 - ICE-2024 (КЕТЕН, ГЕРМАНИЯ) ~~~ 21-24.XI.24 - 100-Й КОНГРЕСС ФАКУЛЬТЕТА ГОМЕОПАТИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА (ЭДИНБУРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯАНИЯ) ~~~

Поиск:
Гомеопатия - это... Карта сайта Написать письмо врачам Написать письмо в аптеку Правила записи на консультации врачей
Публикации по гомеопатии Периодические профессиональные издания
Международные новости Семинары, конференции, форумы Одесские Гомеопатические Конгрессы
И снова о фаршированной рыбе Объявления для гомеопатов События, даты, поздравления и комментарии Книги и журналы для гомеопатов Новые издания по гомеопатии
Одесское гомеопатическое общество Анкеты консультантов и лекторов Общества
Одесская гомеопатическая аптека История аптеки Номенклатура динамизированных средств Монокомпонентные средства Многокомпонентные динамизированные средства Изготовление гомеопатических лекарств
История гомеопатии в регионе Materia medica Гомеопатия для чайников Вопрос - ответ Дружественные сайты
МОЖЛИВОСТІ МЕТОДУ ГОМЕОПАТІЇ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

РІЗНИМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ:МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ
ДОСВІД (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Л.П. Гуцол, К.М. Гуцол, І.П. Цимбал
Вінниця, Україна
Гомеопатична асоціація «ГОМЕОАСТРА»

Challenges & Opportunities of Homeopathy in Public Health Care: International & Domestic Experience (Literature Review). L. Hutsol, C. Hutsol, I. Tsymbal (Vinnytsia, Ukraine)

The expediency of reforming the national healthcare system and searching for new and more effective system models in accordance with the new health paradigm is substantiated. The results of the complex analysis of the international and domestic experience of research within the framework of scientific substantiation of the method of Homeopathy in the system of public medical care based on the system approach are presented. The analysis of scientific medical literature on the possibilities of using the method of Homeopathy for medical care in various spheres, in particular cardiology, allergology, pulmonology, otorhinolaryngology, gastroenterology, rheumatology, nephrology, urology, gynecology, endocrinology, neurology, psychiatry, hematology, surgery is carried out.

Ключевые слова: эффективность гомеопатии, парадигма гомеопатии и здоровья

Ключовi слова: ефективнiсть гомеопатiї, парадигма гомеопатiї та здоров’я

Key words: homeopathic efficiency, homeopathy & health paradigm

Актуальність дослідження. Відповідно до нової парадигми здоров’я, прийнятої Європейською міністерською конференцією по системам охорони здоров’я (ОЗ) (Таллінн, 2008 p.) в рамках системи «Здоров’я - добробут - соціальне благополуччя», питання ОЗ піднесено до найбільш пріоритетних. У зв’язку з цим, перед національними системами ОЗ постають нові завдання, адже саме вони повинні забезпечити належний рівень здоров’я населення, від чого залежить економічний і соціальний розвиток держави. Ці нові завдання вимагають реформування національних систем ОЗ, пошуку нових, більш ефективних моделей систем ОЗ [24, 31].
Стосовно існуючої вітчизняної системи ОЗ нагальна потреба її трансформування зумовлена також тим, що переважна більшість населення України сьогодні незадоволена якістю медичної допомоги (ЯМД), а також економічною доступністю та безпекою лікарських засобів (ЛЗ).
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) встановила пріоритетність категорії якості в політиці систем ОЗ всіх країн. Відповідно до Люблянської хартії (1996 p.), одним із ключових принципів реформ галузі повинно бути безперервне покращення ЯМД та підвищення її ефективності. Забезпечення доступності, безпеки і ЯМД є одним із найважливіших напрямів вдосконалення системи ОЗ населення нашої країни, що відображено у Конституції України, Концепції розвитку ОЗ населення України (2000 p.) та інших стратегічних документах державного рівня [27].
Разом з тим, ще з 1978 р. ВООЗ (Алма-Атинська Декларація ВООЗ), підкреслює необхідність інтегрувати нетрадиційну медицину (НМ) у первинну медикосанітарну допомогу (ПМСД) національних систем ОЗ, з метою оптимізації якості та ефективності профілактичної і лікувальної допомоги населенню [34]. Актуальність інтеграції альтернативних методів лікування засвідчена і в такому документі як «WHO traditional medicine strategy: 2014-2023» [68]. Також, в цьому стратегічному документі ВООЗ підкреслено необхідність наукових досліджень щодо вивчення національних ресурсів альтернативної медицини, та особливостей її сучасного стану у кожній країні. Водночас, нова концепція ВООЗ щодо якості системи ОЗ має на меті перехід від моделі, орієнтованої на хворобу, до холістичного (цілісного) підходу до вирішення проблем пацієнта, що також передбачає трансформацію існуючої системи ОЗ [24].
У зв’язку з виявленою наявністю проблемної ситуації, що описана вище, нашу увагу привернув метод гомеопатії, який в Україні має досить давню історію (з 1832 р.) [3]. Філософською основою доктрини гомеопатії є цілісний (холістичний) підхід до організму людини [32], що відповідає ключовому положенню нової концепції ВООЗ і забезпечує методу гомеопатії, на наш погляд, перспективне місце у сучасній оптимальній моделі системи ОЗ [2], зокрема, на рівні ПМСД, оскільки щоденна лікувально-профілактична робота лікаря в рамках сімейної медицини (СМ) вимагає від нього саме цілісного бачення організму й проблем пацієнта. Разом з цим ВООЗ, ряд зарубіжних та вітчизняних вчених і лікарів підкреслюють доцільність ширшого використання гомеопатії у сучасній медичній практиці зважаючи на безпечність, ефективність та економічну доступність гомеопатичних лікарських засобів (Гом ЛЗ) [4, 68].
Саме проблема невикористання лікувально-профілактичного потенціалу гомеопатії з метою покращення якості надання медичної допомоги (МД) населенню України зумовили наш науковий інтерес до проведення представленоїроботи.
Метою дослідження є комплексне вивчення на основі системного підходу і аналізу міжнародного і вітчизняного досвіду надання медичної допомоги із застосуванням методу гомеопатії.
Результати дослідження.Проведений нами аналіз наукових і практичних основ гомеопатії з позиції теорії систем (Журавель В. І., 1994р.; Гордей О.Д., 2014р.) дозволив підтвердити, що гомеопатія як науково-практична дисципліна являє собою систему [9, 17].
Аналіз даних літератури з питань наукового обґрунтування застосування методу гомеопатії при наданні МД дозволив виявити низку напрямів сучасних досліджень.
Так, сьогодні у світі активно проводяться наукові дослідження в рамках доказової медицини, які направлені на вивчення шляхів реалізації лікувального ефекту гомеопатичної терапії, а також її ефективності, безпечності та економічної переваги [30]. Результати цих досліджень висвітлюються на багатьох наукових форумах та відображені у CochraneDatabase, зокрема, журналі Homeopathy (The Journal of the Faculty of Homeopathy, Великобританія), інших наукових виданнях та Інтернет-ресурсах [35, 37, 38, 40].
Вивчення дієвості методу гомеопатії проводять шляхом дослідження фізико-хімічних та фармако-динамічних особливостей дії Гом ЛЗ [54] на різних експериментальних моделях – на молекулярному [18, 35, 47], клітинному [51] та організмовому рівнях [38].
Проведений нами аналіз наукової медичної літератури з питань можливостей методу гомеопатії при наданні МД різним категоріям населення дозволив встановити, що на теперішній час у світі набуто солідний клінічний досвід використання цього методу при лікуванні захворювань багатьох систем у дорослих і дітей.
Зокрема, ряд авторів підкреслюють ефективність методу гомеопатії при наданні МД пацієнтам, які мають патологію серцево-судинної системи [20, 57]. Так, наприклад, Кузьменко та співавт. (2004 р.), Гуцол Л.П. (2013 р.) визначили позитивний результат застосування вітчизняного комплексного гомеопатичного препарату «Кардіогран» при лікуванні вегето-судинної дистонії та гіпертонічної хвороби [11, 20]. За результами дослідження, проведеного Mehra P. (2014, Індія), у 53,33% хворих з есенціальною гіпертензією, яким призначали індивідуально підібрані монокомпонентніГом ЛЗ, спостерігалося значне покращення стану, у 26,67% ? покращення стану. Автор дійшов висновку, що лікування за принципами класичної гомеопатії є найкращим терапевтичним рішенням проблеми надання МД хворим на есенціальну гіпертензію [57].
Метод гомеопатії з успіхом застосовують у пульмонологічній практиці [49, 52]: описано досвід успішного застосування методу гомеопатії при лікуванні хронічних бронхітів та бронхіальної астми [15, 46].
Застосування Гом ЛЗ дозволяє досягати позитивних результатів при лікуванні алергічних захворювань [62], наприклад, атопічний дерматит, алергічний риніт, бронхіальна астма [15, 43]. Привертають увагу також повідомлення про успішне застосування методу гомеопатії при лікуванні пацієнтів з ЛОР-патологією [46, 69].
Досвід застосування методу гомеопатії у дерматології ілюструють повідомлення про успішне лікування вугрів, легких та середньоважких форм бешихи, екземи [44], дерматиту, псоріазу, оніхомікозу [22].
Велика кількість публікацій підтверджує ефективність методу гомеопатії при наданні МД хворим із патологією шлунково-кишкового тракту (ШКТ), зокрема, такою як хронічний гастрит, коліки [64], гастроентероколіт [66], синдром подразненого кишківника [36], дисбактеріоз кишківника [33], важкий фіброз печінки [28], закреп, хронічний гепатит [1]. За результатами дисертаційного дослідження Галушко Н. В. (2003 р.), застосування методу гомеопатії при наданні МД хворим на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки на фоні базисної терапії сприяє більш швидкому зникненню больового та диспепсичного синдромів, загоюванню виразки без рубця, нормалізації кислотоутворюючої функції шлунка та ерадикації H. Pylory, а також зменшенню кількості рецидивів виразкової хвороби дванадцятипалої кишки [6].
Метод гомеопатії, за вітчизняним та міжнародним досвідом, також достатньо ефективно застосовують при лікуванні патології опорно-рухового апарату: остеохондрозу хребта [23], гострого подагричного артриту [16], ревматоїдного артриту [12], псориатичного артриту [58].
Повідомлення про успішне застосування гомеопатії при лікуванні частих позивів до сечовипускання [69], сечокам’яної хвороби [25], гідронефрозі [10], нирковій недостатності [60], інфекціях сечовивідного тракту [59], нефротичному синдромі [48] вказують на перспективність застосування цього методу в урології і нефрології.
Низка публікацій свідчить про ефективність методу гомеопатії при клімактеричному синдромі [45], безплідді [56], кістах яєчників [8], міомі матки [29].
Ціла низка публікацій доводить ефективність методу гомеопатії при наданні МД хворим на цукровий діабет [41, 61], зокрема при діабетичній нефропатії та діабетичній полінейропатії [55]. Рядом авторів підкреслено ефективність методу гомеопатії при лікуванні ожиріння та захворювань щитоподібної залози [26].
Низка публікацій окреслила можливості застосування методу гомеопатії при наданні МД пацієнтам з більш або менш важкими розладами нервової системи та психіки [19, 39]. Автори визначили покращення стану пацієнтів на фоні призначення гомеопатичного лікування при різних видах фобій, виснаженні, тривожному синдромі, наслідках стресу, амнезії, мігрені, порушенні сну, депресії. G. Diaz-Saez з співавт. (Іспанія, Франція) вивчили організацію лікування тривоги на рівні ПМСД. Встановлено, що 74,5% пацієнтів лікарів загальної практики призначали з цього приводу комплексний гомеопатичний засіб Sedatif-PC; цей гомеопатичній засіб є безпечним і ефективним для пацієнтів з тривожним синдромом при використанні його як у якості монотерапії, так і при застосуванні у комплексному лікуванні [39].
Щодо можливостей застосування методу гомеопатії у гематології при проведенні аналітичного огляду літератури нами знайдено інформацію про оптимізацію лікування геморагічного діатезу, хронічного некротичного васкуліту [5] та анемії [63] шляхом призначення Гом ЛЗ.
Гомеопатія також може бути ефективним методом лікування втоми у онкологічних хворих після хіміо- та променевої терапії з мінімальним ризиком взаємодії Гом ЛЗ з хіміотерапевтичними препаратами [37].
У низці публікацій висвітлено досвід застосування методу гомеопатії при лікуванні доброякісних і злоякісних новоутворень [13,67]. Так, E. Thompson (2010) повідомiла про цілий ряд пацієнтів, яким вона, у Бристольському гомеопатичному госпіталі (Великобританія), призначала гомеопатичне лікування у якості комплементарного з приводу раку [67].
Shukla P. та співавт. (2009) вивчили ефективність методу гомеопатії при наданні МД пацієнткам (480 осіб) із новоутвореннями молочної залози. Кожний випадок досліджували окремо. Тривале спостереження за станом пацієнток супроводжувалося ультрасонографіч-ним дослідженням, мамографією, а також серологічними дослідженнями маркерів пухлин. 55,93% випадків складали пацієнтки з фіброаденозом. Значне покращення було занотовано у випадках фіброзно-кістозної хвороби (57,4%) та фіброаденоми (51,66%). За результатами дослідження, випадки фіброаденоми надзвичайно добре відповідають на гомеопатичне ліку-вання. Разом з тим, терапевтична ефективність методу гомеопатії при наданні МД пацієнткам із раком молочної залози потребує більш глибокого, деталізованого вивчення в рамках дока-зової медицини [65].
Автори дійшли висновку, що метод гомеопатії надзвичайно ефективний при лікуванні доброякісних новоутворень молочної залози, якщо Гом ЛЗ призначені за принципами класичної гомеопатії. Результати підтвердили, що у багатьох випадках доброякісних новоутворень молочної залози застосування методу гомеопатії дає можливість уникнути хірургічного втручання, що особливо важливо для молодих незаміжніх пацієнток [65].
Важливим є досвід застосування гомеопатичного лікування у паліативній допомозі [53].
Також у науковій медичній літературі ми знайшли низку повідомлень щодо можливостей застосування методу гомеопатії у хірургії: наприклад, при лікуванні опіків легкої форми [21], стійких болів після політравми [50]. Дєєв В.В. та співавт. (2009 р.) зазначили, що у випадку невідкладних ситуацій (травма, ургентне оперативне втручання) пацієнту простіше придбати готовий комплексний гомеопатичний препарат, незважаючи на його ціну [14]. Однак при запланованих хірургічних втручаннях лікарі, що володіють методом гомеопатії, можуть рекомендувати індивідуально підібрані монокомпонентні Гом ЛЗ. Автори підкреслюють, що метод гомеопатії може бути застосований з надзвичайною користю для профілактики і лікування низки післяопераційних ускладнень, наприклад, нагноювання, спайкоутворення, рецидивів. Важливо, що лікар, що володіє методом класичної гомеопатії, може ще до втручання прогнозувати розвиток певних ускладнень і призначити гомеопатичні препарати з метою їх профілактики [14].
Ряд дослідників зазначають ефективність методу гомеопатії у терапевтичній та хірургічній стоматології [42]. Наприклад, при лікуванні гострих і хронічних захворювань періодонту, наслідків травми, оперативних втручаннях. Шульга Л.І. та співав. (2009 р.) показали, що метод гомеопатії у стоматологічній практиці можна застосовувати як самостійний вид терапії, так і в поєднанні з іншими методами. За результатами цих авторів, Гом ЛЗ ефективні при гінгівіті, захворюваннях пародонту. Автори відзначають ефективність як монокомпонентних, так і комплексних Гом ЛЗ [7].
Потрібно також підкреслити, що під час роботи над аналізом даних наукової медичної літератури нашу увагу привернув той факт, що низка публікацій свідчить про успішне застосування методу гомеопатії при лікуванні поліморбідної патології [69].
Висновки. Аналітичний огляд наукової літератури дозволив виявити багато джерел, які висвітлюють можливості та переваги застосування методу гомеопатії з метою профілактики та лікування різних захворювань, що підтверджує доцільність ширшого, системного, застосування цього методу у сучасній медичній допомозі.
Щодо реплік опонентів відносно не до кінця з’ясованих механізмів дії гомеопатичних лікарських засобів, вважаємо доцільним навести вислів ректора Національного фармацевтичного університету України, члена-кореспондента НАН України, доктора фармацевтичних наук, доктора хімічних наук, професора В. П. Черниха: «Було б нерозсудливо відмовлятися від гомеопатії на тій лише підставі, що ми не цілком розуміємо сьогодні механізми її дії на організм. У даний час механізми дії алопатичних препаратів також недостатньо відомі. Їх уточнюють протягом багатьох років, і висновки часто носять гіпотетичний характер (психотропні, противірусні, анаболічні та інші лікарські засоби)» [31]. Гомеопатичні препарати успішно витримали понад 200-річний іспит на ефективність і безпеку. Нерідко гомеопатія приносить хворому зцілення у випадках, коли інші методи виявляються безсилими [2, 6, 8, 11, 14, 19, 30, 31]. Вагоміших аргументів на користь гомеопатії, очевидно, не може бути. Факти – практика і досвід – переконливо свідчать самі за себе.

БИБЛИОГРАФИЯ:
1. Адаманов В.В. Случай успешного лечения хронического гепатита и аутоиммунной симптоматической тромбопении / В.В. Адаманов // Вестн. гомеопат. медицины. – 2011. – № 1. – С. 29–34.
2. Белобловский В.И. Случай гомеопатического лечения тяжелого фиброза печени / В.И. Белобловский // Зб. доп. 4 з’їзду гомеопатів України. – Київ, 2008. – С. 104–108.
3. Богук Я.В. Самая гуманная аптека (история гомеопатических аптек Киева) / Я.В. Богук // Вестн. гомеопат.медицины. – 2010. – № 2. – С. 76–78.
4. Борзенко И. А. Клиническая и экспериментальная медицина «за» гомеопатию / И.А. Борзенко, А.П. Мощич // Сучасні напрямки розвитку гомеопатії в Україні : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., 26-27 листоп. 2009 р. – Харків : НФАУ, 2009. – С. 28.
5. Витенчук С.З. Гомеопатия в лечении больной хроническим некротическим васкулитом / С.З. Витенчук // Зб. доп. 6 з’їзду гомеопатів України. – Київ, 2012. – С. 157–158.
6. Галушко Н.В. Підвищення ефективності фармакотерапії неускладненої виразкової хвороби дванадцятипалої кишки гомеопатичними засобами: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.28 / Галушко Наталія Володимирівна; АМН України, Інститут фармакології та токсикології. – Київ, 2003. – 16 с.
7. Гомеопатичне лікування стоматологічних захворювань / Л.І. Шульга, О.Ф. Пімінов, Т.С. Безценна, С.М. Ролік // Сучасні напрямки розвитку гомеопатії в Україні : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., 26-27 листоп. 2009 р. – Харків : НФАУ, 2009. – С. 51.
8. Гомеопатическая терапия кист яичников у женщин репродуктивного возраста / В.А. Линде, А.М. Маржевская, Т.А. Дудниченко, Е.В. Соломенцева // Актуальные вопросы гомеопатии: место и возможности гомеопат. метода в практ. здравоохранении : материалы 19 науч.-практ. конф., 26-27 июня 2009 г. – СПб. : Гомеопат. ассоциация, 2009. – С. 50–51.
9. Гордей О.Д. Основні аспекти системного підходу в процесі фінансування соціальної сфери / О.Д. Гордей // Економ. вісн. університету: зб. наук. праць / Держ. вищ. навч. заклад «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 213–218.
10. Городничая Э.А. Гидронефроз / Э.А. Городничая, Л.Б. Тлехугова // Гомеопатия и фитотерапия. – 2008. – № 1. – С. 51–52.
11. Гуцол Л.П. Анализ отзывов пациентов о лечении методом классической гомеопатии / Л.П. Гуцол, Е.Н. Гуцол // Гомеопатия и фитотерапия. – 2014. – № 2. – С. 5–9.
12. Гуцол Л.П. Анализ мнения студентов о качестве и формах обучения гомеопатии в медицинском вузе / Л.П. Гуцол, Н.Г. Гойда // Гомеопатия и фитотерапия. – 2013. – № 1. – С. 4–9.
13. Гуцол Л.П. Лечение опухолей с позиций классической гомеопатии. Oбзор литературы / Л.П. Гуцол, Н.С. Гуцол, И.П. Цымбал // Гомеопатия и фитотерапия. – 2008. – № 1. – С. 53–57.
14. Деев В.В. Возможность применения гомеопатических препаратов в хирургии / В.В. Деев, И.В. Зилинская // Сучасні напрямки розвитку гомеопатії в Україні : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., 26-27 листоп. 2009 р. – Харків : НФАУ, 2009. – С. 49.
15. Долинина Л.Ю. Эффективность комплексных гомеопатических препаратов в терапии больных бронхиальной астмой / Л.Ю. Долинина, В.И. Трофимов // Гомеопатия и фитотерапия. - 2008, № 1. - С. 35-40.
16. Ждан В.М. Використання комплексногого меопатичного препарату «Хомвіо-Ревман» в лікуванні гострого подагричного артриту / В.М. Ждан, С.Г. Стародубцев, Т.П. Домніч // Фітотерапія. Часопис. – 2007. – № 4. – С. 39–41.
17. Журавель В.І. Застосування системного підходу в охороні здоров'я. - К.: Либідь , 1994.
18. Иванов Д.А. Исследование гомеопатических средств методом газоразрядной визуализации / Д.А. Иванов // Гомеопатия и фитотерапия. – 2004. – № 2. – С. 14–16.
19. Иванив А.П. Гомеопатические препараты в неврологии и медицинской реабилитации больных с поражениями нервной системы / А.П. Иванив. – Одесса: Астропринт, 2003. – 288 с.
20. Кардио-гран в лечении вегето-сосудистой дистонии и гипертонической болезни / Г.В. Кузьменко, Н.М. Миненко, Е.А. Бадья, Л.И. Ковтун // Провизор. – 2004. – № 6. – С. 18–19.
21. Колосовский Э.Д. Лечение легких форм ожогов гомеопатическими препаратами / Э.Д. Колосовский // Гомеопатия и фитотерапия. – 2011. – № 1. – С. 11–15.
22. Колосовский Э.Д. Онихомикоз – диагностика, клиника и лечение гомеопатическими препаратами / Э.Д. Колосовский // Гомеопатия и фитотерапия. – 2008. – № 1. – С. 45–46.
23. Мануальная, гомеопатическая и рефлексотерапия остеохондроза позвоночника / И.З. Самосюк, С.А. Войтаник, Т.Д. Попова, Б.В. Гавата. – К.: Здоров’я, 1992. – 272 с.
24. Москаленко В.Ф. Реформування систем охорони здоров’я: сучасний погляд / В.Ф. Москаленко // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2008. – № 3. – С. 41–49.
25. Палий И.Г. Возможности профилактики мочекаменной болезни с помощью гомеопатического препарата “Урогран” / И.Г. Палий, И.М. Шифрис, В.Н. Олевинская // Провизор. – 2003. – № 9. – С. 22.
26. Песонина С.П. Избранные вопросы гомеопатической эндокринологии / С.П. Песонина, Э.Д. Сопина, Ю.В. Васильєв. – СПб. : Гомеопатия и фитотерапия, 1999. – 120 с.
27. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року [Електронний ресурс]: закон України від 22.01.2010 р. № 1841-VІ. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1841-17.
28. Резолюція 1 презентаційної спеціалізованої виставки-конференції “Здоров’я та Довголіття-2005”, 25-28 серпня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://moz.gov.ua/ua/portal/rezoluz.html.
29. Сазонова Л.В. Случай лечения множественной миомы матки / Л.В. Сазонова // Гомеопатия и фитотерапия. – 2010. – № 2. – С. 47–48.
30. Тихонов О.І. Гомеопатіята алопатіявсистемілікарськоїтерапії / О.І. Тихонов, Л.І. Вишневська // Современные вопросы гомеопатии. Миазматическая доктрина С. Ганемана и её практическое применение: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 3-6 окт. 2003 г. – Харьков, 2003. – С.30–32.
31. Черных В.П. Гомеопатия XXI века. Проблемы, достижения и новые горизонты / В.П. Черных // Современные вопросы гомеопатии. Миазматическая доктрина С. Ганемана и её практическое применение : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 3–6 окт. 2003 г. – Харьков, 2003. – С.13–17.
32. Финберг Е.Ф. Гомеопатическая практика как опыт холистической медицины / Е.Ф. Финберг // Укр. гомеопат. щорічник / голов. ред. О.П. Іванів. – Одеса, 2002. – Т. 5. – С. 9–14.
33. Чикишев А.Н. Возможности аллопатической и гомеопатической терапии в лечении дисбактериоза кишечника / А.Н. Чикишев // Гомеопатия и фитотерапия. – 2009. – № 2. – С. 17–25.
34. Alma Ata Declaration 1978 [Electronic resource]. – Way of access : URL: www.who.int/publications/almaata_declaration_en. pdf. – Title from the screen.
35. Arora S. DNA fragmentation and cell cycle arrest: a hallmark of apoptosis induced by Ruta graveolens in human co-lon cancer cells / S. Arora, S. Tandon // Homeopathy. – 2015. – Vol. 104, N 1. – P. 36–47.
36. Bhattacharjee J. Irritable Bowel Syndrome – A Menace in Disguise / J. Bhattacharjee // Homoeopath. Herit. Int. – 2010. – Vol. 35, N 1. – P. 34–39.
37. Brule D. Treatment of chemotherapy related fatigue: an opportunity to use the n-of-1 trial design in individualized homeopathy / D. Brule, D. Seely // Homeopathy. – 2014. – Vol. 103, N 1. – P. 83–84.
38. Effect of homeopathic preparations of Syzygiumjambolanum and Cephalandraindica on gastrocnemius muscle of high fat and high fructoseinduced type-2diabetic rats / S. Sampath, A. Narasimhan, R. Chinta [et al.] // Homeopathy. – 2013. – Vol. 102, N 3. – P. 160–171.
39. Epidemiology of anxiety disorders and drug prescription in a primary care setting shows high potential for homeopathy / G. Diaz-Saez, S. Balmy, E. Echevarria[et al.] // Homeopathy. – 2014. – Vol. 103, N 1. – P. 84–85.
40. Ernst E. Systematic review of clinical trials in homeopathy / R.T. Mathie, E. Ernst // Simile: the Faculty of Homeopathy Newsletter. – 2010. – Oct. – P. 6.
41. Establishing the Efficacy of Homeopathy in the Management of Diabetes Mellitus Type 2 / N.L. Tiwari, P.P. Tamboli, S.K. Phansalkar, C.B. Jain // Homoeopath. Herit. Int. – 2010. – Vol. 35, N 7. – P. 36–38.
42. Feighelstein G.A. Oral surgical procedures occurrences and injuries and the prophylactic homeopathic treatment / G. A. Feighelstein // The 64 Congress of LigaMedicorumHomoeopathica Internationalis, 26-30 aug.2009 : abstract book. – Warsaw, 2009. – P. 113.
43. Flick R. Allergisches Asthma / R. Flick // Homoopath. Osterr. – 2011 – N 3. – S. 20–22.
44. Gnaiger-Rathmanner J. ErerbtesEkzem und Familiengeheimnis / J. Gnaiger-Rathmanner // Homoopath. Osterr. – 2015. – N 1. – S. 22–26.
45. Goswami P. Menopausal Syndrome and Homeopathic Management / P. Goswami, S. S. Shitanshu // Homoeopath. Herit. Int. – 2010. – Vol. 35, N 10. – P. 12–17.
46. Gypser K.-H. Ratselkrankengeschichte / K.-H. Gypser // Homoopath. Osterr. – 2013. – N 1. – S. 31–32.
47. H3N2 homeopathic influenza virus solution modifies cellular and biochemical aspects of MDCK and J774G8 cell lines / C.M. Siqueira, B. Costa, A.M. Amorim [et al.] // Homeopathy. - 2013. - V. 102, N 1. - P. 31–40.
48. Hardy J. Renal pathology treated homeopathically: case studies of two young people treated with a single homeopathic remedy / J. Hardy // Changing perceptions: an integrated approach to serious illness: British Homeopathic Congress. – Cambridge, 2010. – P. 26.
49. Hiebaum H. HartnackigerHusten / Hiebaum H. // Homoopath. Osterr. – 2014. – N 3. – S. 19–20.
50. Hildebrandt J. Wiewennmich 1000 Nadelnberuhren und mir die Muskelnnichtmehrgehorchen / J. Hildebrandt // Homoopath. Osterr. – 2012. – N 4. – S. 16–18.
51. In-vitro experiments to investigate the effects of homeopathic drugs for chronic aggressive periodontitis by lymphocyte migration activity / G. Gassmann, C. Raak, K. Buchel [et al.] // Homeopathy. – 2014. – Vol. 103, N 1. – P. 75.
52. Lischnig U. NachtlicherHusten / U. Lischnig // Homoopath. Osterr. – 2014. – N 4. – S. 21–22.
53. Llobet I.L.I. Homeopathic research in palliative care (PC): a review of modern studies concerning the field of PC / I.L.I. Llobet // Homeopathy. – 2014. – Vol. 103, N 1. – P. 87–88.
54. Mahata C.R. Dielectric dispersion studies of some potentised homeopathic medicines reveal structured vehicle / C.R. Mahata// Homeopathy. – 2013. – Vol. 102, N 4. – P. 262–267.
55. Master F. J. Homeopathy in Diabetic Nephropathy / F. J. Master // Homoeopath. Herit. Int. – 2009. – Vol. 34, N 11. – P. 6–8.
56. Master F.J. Infertility and Homeopathy / F.J. Master // Homoeopath. Herit. Int. – 2010. – Vol. 35, N 7. – P. 8–12.
57. Mehra P. Usefulness of homoeopathy in essential hypertension: an exploratory interventional trial / P. Mehra // Homeopathy. – 2014. – Vol. 103, N 1. – P. 88.
58. Morandell D. Spigeliabei Arthritis psoriatica / D. Morandell // Homoopath. Osterr. – 2012. – N 2. – S. 24–27.
59. Pannek J. Use of homeopathy for prophylaxis of urinary tract infections in patients with neurogenic bladder dysfunction / J. Pannek, M.C. Jus, M.S. Jus // Homeopathy. – 2014. – Vol. 103, N 1. – P. 75–76.
60. Pareek R.S. Contribution of Homoeopathy to Modern Management of Renal Failure / R. S. Pareek, A. Pareek // 55 Congress of the Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis: programme and abstracts, 13-17 May 2000. – Budapest, 2000. – P. 77–78.
61. Patra S.K. Scope and limitation of homeopathy in diabetes mellitus / S.K. Patra // AHZ Allgemeine Homoopathische Zeitung. – 2005. – Bd. 250, N 2. – S. 57.
62. Peithner P. / HomoopathiewirksambeiAllergien / P. Peithner // Homoopath. Osterr. – 2013. – N 2. – S. 31–32.
63. Samanta I. Sickle Cell Anaemia: A Dark Gene Among The Black People / I. Samanta // Homoeopath. Herit. Int. – 2009. – Vol. 34, N 4. – P. 25–28.
64. Saxton J. Colik attack! / J. Saxton // Simile: the Faculty of Homeopathy Newsletter. – 2013. – July. – P. 15–16.
65. Shukla P. Evidence Based Study on Breast Lumps & Homeopathic Management: A Critical Evaluation on the Basis of FNAC & Radiological Imaging Techniques / P. Shukla, R. Misra // Homoeopath. Herit. Int. – 2009. – Vol. 34, N 10. – P. 33–38.
66. Stoeckl-Gibs S. VomWachsen und Bluhen / S. Stoeckl-Gibs // Homoopath. Osterr. – 2012 – N 3. – S. 3–4.
67. Thompson E. Prescribing homeopathy for cancer patients – a best case series / E. Thompson // Changing perceptions: an integrated approach to serious illness: British Homeopathic Congress. – Cambridge, 2010. – P. 32.
68. WHO traditional medicine strategy: 2014–2023 [Electronic resource]. – Way of access: http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/.
69. Zorzi M. Natrium arsenicosum auszweiBlickwinkeln / M. Zorzi // Homoopath. Osterr. - 2011. - N 3. - S. 16-19.

Возможности метода гомеопатии при оказании медицинской помощи различным категориям населения: международный и отечественный опыт (Обзор литературы) Л.П. Гуцол, Е.Н. Гуцол, И.П. Цымбал (Винница, Украина)
Обоснована целесообразность реформирования национальной системы здравоохранения и поиска новых, более эффективных моделей систем в соответствии с новой парадигмой здоровья. Представлены результаты комплексного анализа международного и отечественного опыта относительно направлений исследований в рамках научного обоснования применения метода гомеопатии в системе оказания медицинской помощи населению на основе системного подхода. Проведен анализ научной медицинской литературы по вопросам возможностей применения метода гомеопатии при оказании медицинской помощи в различных сферах, в частности кардиологии, аллергологии, пульмонологии, оториноларингологии, гастроэнтерология, ревматологии, нефрологии, урологии, гинекологии, эндокринологии, неврологии, психиатрии, гематологии, хирургии.

Можливості методу гомеопатії при наданні медичної допомоги різним категоріям населення: міжнародний та вітчизняний досвід (Огляд літератури) Л.П. Гуцол, К.М. Гуцол, І.П. Цимбал (Вінниця, Україна)
Обґрунтовано доцільність реформування національної системиохорони здоров’я та пошуку нових, більш ефективних моделей систем відповідно до нової парадигми здоров’я. Представлено результати комплексного аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду щодо напрямків досліджень в рамках наукового обґрунтування застосування методу гомеопатії в системi надання медичної допомоги населенню на основі системного підходу. Проведено аналіз наукової медичної літератури з питань можливостей застосування методу гомеопатії при наданні медичної допомоги у різних сферах, зокрема кардіології, алергології, пульмонології, оториноларингології, гастроентерологія, ревматології, нефрології, урології, гінекології, ендокринології, неврології, психіатрії, гематології, хірургії тощо.

Информация об авторе. Врач и филолог, доцент, кандидат медицинских наук и докторант Лариса Петровна Гуцол – отечественный специалист в области организации здравоохранения, психосоматической и социальной медицины, преподавания и популяризации гомеопатии. Председатель Правления региональной Гомеопатической ассоциации «Гомеоастра». Член Всеукраинской Ассоциации специалистов в области народной и нетрадиционной медицины, Ассоциации гомеопатов Украины, LMHI, E.C.H., OGHM. Участник (в том числе с докладами) многих отечественных и зарубежных профессиональных форумов. В 2006 г. впервые ввела курс «Основы гомеопатии» в Винницком национальном медицинском университете. Автор многих публикаций в стране и профильных изданиях за рубежом, в том числе научно-популярных книг «Основы гомеопатії» (2011) и «Сила гомеопатії» (2016). Екатерина Николаевна Гуцол – начинающий врач-гомеопат. Ирина Петровна Цымбал – провизор. E-mail: drhutsol@ukr.net URL: www.drhutsol.com
 

Медицинский портал о гомеопатии и гомеопатах, в Одессе и мире. Прочтете все про лечение гомеопатией! Найдете центр гомеопатии. Гомеопатия аптека и гомеопатия форум. Гомеопатия в Украине© 2003-2024Рейтинг Mail.ru
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет


Яндекс цитирования
Украина онлайн
УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi Meddesk.ru - медицинская доска объявлений. Обмен ссылками.