@@11@@
Гомеопатия
Одесские крупинки или globuli по-одесски.

Украинский гомеопатический ежегодник: Перспективи фармакологiчної регуляцiї запалення за допомогою гомеопатичних засобiв

~~~ 28-29.I.22 - XXXII ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (МОСКВА, РФ) ~~~ 01.II.22 - ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ МЕЖРЕГИОНAЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НМГООО (ОДЕССА, УКРАИНА) ~~~ 07-10.IV.22 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС "МИР В ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ" (РИГА, ЛАТВИЯ) ~~~ 08-10.IV.22 - ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (ОНТАРИО, КАНАДА) ~~~ 08-10.IV.22 - ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ (НЕЛЬСОН, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) ~~~ 07-10.IХ.22 - 75-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС LMHI (СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ) ~~~

Поиск:
Гомеопатия - это... Карта сайта Написать письмо врачам Написать письмо в аптеку Правила записи на консультации врачей
Публикации по гомеопатии Периодические профессиональные издания
Международные новости Семинары, конференции, форумы Одесские Гомеопатические Конгрессы
И снова о фаршированной рыбе Объявления для гомеопатов События, даты, поздравления и комментарии Книги и журналы для гомеопатов Новые издания по гомеопатии
Одесское гомеопатическое общество Анкеты консультантов и лекторов Общества
Одесская гомеопатическая аптека История аптеки Номенклатура динамизированных средств Монокомпонентные средства Многокомпонентные динамизированные средства Изготовление гомеопатических лекарств
История гомеопатии в регионе Materia medica Гомеопатия для чайников Вопрос - ответ Дружественные сайты
ПЕРСПЕКТИВИ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ЗАПАЛЕННЯ
ЗА ДОПОМОГОЮ ГОМЕОПАТИЧНИХ ЗАСОБШ

Н.Ї.Костинська, А.В.Мартиненко, О.В.Руда
Україна, м. Київ

New Approaches to Treatment of Inflammation. Kostinskaja N., Martinenko A., Rudaja O. (Kyiv, Ukraine)
This article gives experimental and clinical data about application of homoeopathic drugs in treatment of different stages of inflammation. Antiinflammatory effect of majority of homoeopathic drugs is realized by apoptosis regulation. We investigated the effect of complex homoeopathic drugs during acute surgical infection (abscess, erysipelas, phlegmon, furuncle) in comparison with the traditional treatment of this pathology. We have some positive effect of this treatment.

Запальні процеси різної локалізації, гострі та хронічні, зустрічаються в практиці лікарів різних фахів. Складність та багатоступеневість запального процесу та велика кількість лікарських засобів (з різнобічними механізмами дії) щодо запалення, дає можливість полівалентної регуляції. При хворобах, в основі яких знаходяться прояви запалення, необхідно проводити комплексну терапію, впливаючи водночас на етіологічні та патогенетичні механізми. При виборі препарату необхідно враховувати вид запалення, реактивність організму, перебіг, локалізацію процесу [6].
Етіотропні засоби головним чином складаються з антибактеріальних і хіміотерапевтичних ліків. Необхідно зауважити, що більшість цих препаратів не мають прямої протизапальної дії, а в багатьох випадках запальні процеси бувають асептичними. Крім того, ці препарати часто мають побічні ефекти - алергічні реакції, токсичну дію (ембріотоксичну, імунодепресивну та інші).
Центральне місце серед патогенетичних засобів займають протизапальні препарати, що діють на головні ланки патогенезу. Більшість авторів визначають 4 головні групи ліків, що застосовуються для фармакологічної регуляції запалення: стероїдні препарати; нестероїдні протизапальні ліки; імунодепресивні засоби; інші препарати з протизапальною дією [2,11,15]. Висока протизапальна активність вищезгаданих препаратів, на жаль, супроводжуїться частими побічними ефектами. До препаратів, що мають протизапальну дію, відносять також різні класи імуномодуляторів. Тому, в ряді випадків, доцільно застосовувати їх в клініці для індукції протизапальних ефектів. Більшість імуномодуляторів у зв'зку з рядом причин (токсичність, мала ефективність, висока ціна, недостатня вивченість і т.д.) не можуть застосовуватися в медичній практиці [2,4,15].
Останнім часом впроваджуїться багато препаратів, спрямованих на медіаторну регуляцію запалення. Найчастіше це антагоністи медіаторів (антігістамінні, селективні антициклооксигеназні препарати, нгібітори протеіназ, антиоксиданти). Ефективність їх може бути невисокою, враховуючи великі замісні можливості медіаторного каскаду, які дозволяють легко компенсувати відсутність одного або кількох медіаторів. Крім того, в залежності від характеру процесу, може бути до-і цільним застосування не тільки антагоністів, але і агоністів медіаторів [6].
В зв'язку з суттєвими обмеженнями традиційної протизапальної терапії, збільшуїться інтерес до гомеопатичних ліків. Останніми десятиріччями виконані дослідження, спрямовані на об-• грунтування протизапальної дії відомих гомеопатичних ліків. Методологія експериментальних та \ клінічних досліджень гомеопатичних лікарських засобів досить докладно розроблена [8,9].
Головним механізмом дії гомеопатичних засобів є стимулювання адаптивних процесів ор- 1 ганізму людини. Крім того, вони виявляють протизапальні та імунокоригуючі властивості [13,14]. Препарати Echinacea, Lilium tigrinum, Cuprum metallicum, Magnesium carbonicum, Bufo rana, Lachesis, Naja, Crotalus, Vipera berus стимулюють активність клітин системи мононуклеарних фагоцитів (гранулоцитів, макрофагів). Виявляють властивості поліклональних стимуляторів клітинного та гуморального імунітету, і активують систему пропердину, синтез та виділення В-лізінів, лізоциму, лейкокинінів, інтерферону препарати. Galium verum, Arctium lappa, Zincum metallicum.
До гомеопатичних ліків, що впливають на активність інтерлейкінів, віднесені препарати літію, селену, заліза, нікелю, германію, а також АКТГ, кортизон, мелатонин, убіхінон, виготовлені за правилами гомеопатичною фармації.
Протизапальна дія більшості гомеопатичних засобів, можливо, реалізується за допомогою регуляції апоптозу - загальнобіологічного процесу програмованої клітинної загибелі. В зв'язку з цим, ряд авторів вважають найбільш перспективною розробку технології модуляції апоптичної активності клітини як відомими гомеопатичними ліками, так і гомеопатичними засобами, виготовленими з фізіологічно активних сполук направленої дії [14]. Регулюючий вплив на різні ланки апоптозу мають Cimicifuga, Pulsatilla, Bromum, Ruta, Drosera, Bryonia, Lapis albus, Hecla lava, препарати фтору, кальцію, міді. Змінюють стан клітинної мембрани, активність кальцієвих, натрієвих каналів препарати калію, натрію, кальцію, барію, хрому, урану, нікелю.
На проникливість мембран мітохондрій впливають препарати фтору, марганцю, фосфору мишьяку, міді, алюмінію. Кальцій є універсальним регулятором клітинних функцій, бере участь в апоптозі. На обмін і розподіл іонів кальцію між позаклітинним та внутрішньоклітинним просторами діють препарати кальцію, магнію, міді, Vespa, Aranea diadema, Opium, Stillingia, Ustillago.
Гомеопатичні препарати алюмінію діють безпосередньо на ядерний хроматін, а цинк приймає участь в процесах розходження та фрагментації ДНК, експресії генів, є активатором Т- клітинного імунітету.
Одним із способів регуляції клітинних функцій при запаленні є взаєїмодія прооксидантних та антиоксидантних процесів. Гомеопатичні ліки з марганцю, селену впливають безпосередньо на перекісне окислення липідів (ПОЛ), а препарати Belladonna, Atropinum sulfatis, Jaborandi, Chininum arsenicosum, Gentiana діють на цей процес за допомогою холінергічної інервації. Процеси регенерації активують Calendula, Arnica, Bellis perennis, препарати кальцію (Calcium - Д - pantothenate
Вивчення препарату Apis mellifica на клінічні прояви запалення (набряк, ерітема, зуд) після ультрафіолетового опромінення шкіри лабораторних тварин виявило механізм протизапальної дії, що реалізуїться за рахунок інгібируючого ефекту на дегрануляцію базофілів [16,20]. Гомеопатичний препарат Silicea модулює проліферативні процеси, підвищує функціональну активність пе-рітонеальних макрофагів щурів, яким перорально призначався за подвійним сліпим методом [17].
Досліджено дію двох головних препаратів, що застосовуються в гомеопатії при терапії гострого запалення: Belladonna та Ferrum phosphoricum. Виявлено, що ці ліки зменьшують вироблення вільних радикалів нейтрофільними гранулоцитами при їх слабкому стимулюванні [19].
Клініко-експериментальне дослідження дії гомеопатичного препарату Arnica montana у комплексному лікуванні хворих на флегмону щелепно-лицьової ділянки вперше визначило механізм дії цього препарату на мікробну клітину в залежності від ступеню розведень. Низькі розведення надають інгібируючий ефект на процеси метаболізму в мікробній клітині. Середні і високі розведення мають безпосередню стимулюючу дію на процеси метаболізму в клітинах організму людини, посилюючи фагоцитарну активність, а також активність лізоциму і беталізинів [1].
Нещодавно проведено вивчення клінічної ефективності гомеопатичних препаратів Асопі-tum napellus, Apis mellifica, Belladonna, Capsicum, Chamomilla, Kalium bichromicum, Lachesis, Lyco-podium, Mercurius solubilis, Okoubaka, Pulsatilla, Silicea при гострому середньому отиті у дітей (у порівнянні з засобами традиційної терапії). Автори виявили чітку профілактичну дію цих ліків відносно зниження кількості рецидивів на протязі року [18].
Аналізуючи дані літератури [5,7,10,12], ми розподілили спектр дії гомеопатичних ліків відповідно до головних фаз і форм запального процесу (табл.1).
Багато препаратів мають протизапальну дію при всіх формах процесу (означені курсивом). Крім того, деякі ліки мають переважно гіпотермічну або знеболюючу дію, впливають на систему мікроциркуляції та згортання крові (табл.2). Перебіг запалення має тісний зв'язок з реактивністю організму хворого. Необхідно призначати різні препарати при гіперергичному та гіпоергичному запаленні (табл.З). Можливо також враховувати органотропних ефектів препаратів та багато інших критеріїв вибору.
На нашу думку, універсальність проявів запалення дає можливість призначати комплексні гомеопатичні препарати адаптивної дії в низьких потенціях, з обов'язковою оцінкою клініко-пато-генетичних властивостей процесу.
Після зменшення гострих проявів за-палення є доцільним призначення конститу-ційного препарату в високих потенціях за правилами класичної гомеопатії. Запропоно-ваний підхід відповідає вимогам побудови гомеопатичного рецепту, коли кожний кон-кретний випадок вимагає застосування різ-них ступенів схожості між клінічною карти-ною хворого та фармакодинамічною дією препарата (від симптоматичного до консти-туційного) [3].
Нами було проведено вивчення дії препаратів Echinacea, Aconitum, Belladonna, Bryonia, Baptisia, Apis, Arnica, Lachesis, Hepar sulfur, Mercurius solubilis при лікуванні гострої хірургічної інфекції шкіри та підшкірної клітковини (абсцес, флегмона, бешиха, фурункул, карбункул), поряд із засобами традиційної терапії цієї патології.
Таблиця 1. Спектр дії різних гомеопатичних ліків у залежності від типу запалення
Стадії запалення Стадія альтерації Стадія ексудації Стадія проліферації
Форми запалення альтеративне серозне Фібрінозне гнійне дифузне інтерсти ціальне грануле-матозне гіперплас-тичне
  Aconit, APIS Apis Carb. veg. Hepar sulf Silicea Bar. sulf. Thuja
  Cantharis Kreosot. Merc.sol. Alumina Merc.sol. Ac. nitr.  
  ARNICA Euphorb. Merc.cya. Pyrogen. Graphit. Stannum Antim.cr.
  Belladonna Rhus tox. Merc. cor. Lachesis Caustic. Phosphor. Calendula
  Bryonia Bryonia Kali. mur. Silicea Bar. carb Silicea Antim. tar.
  Calendula Sulfur Kali, bich Pulsatilla Graphit. Calcium.fl. Euphrasia
  Pulsatilla Capsicum Lachesis Myristica Natr.carb Ac. fluor. Medorrhin
  Echinacea Echinacea Hydrastis Thuja Phytollac Hydrastis Petroleum
  Lachesis Coccus с Baptisia Exinacea Tubercul. Kalium.ars Selenium
  Hypericum Ledum Kali. iod. Echinacea Calc. sulf. Amm.carb. Natr. sulf    
  Sulfur, Ruta Arsen. iod Gujacum Phytolacca Ars.jodat Ruta  
  Colocynthis Aralia rac Arnica Arsn.alb.   Sabina  
  Symphytum Luffa op. Arg. Nitr. Staphiloco   Sangvinar.  
  Baptisia Galphimia Arum tr. Streptococ   Spongia  
  Echinacea Galphimia Arum tr. Streptococ   Spongia  
  Chamomilla Gujacum Bromium Digitalis   Staphisag.  
  Arsenic, alb. All. сера Ledum Sarsaparil   Sulfur jod  
  Cuprum met. Arum tr. Ac. Mur. Staphysag.      
  Phosphorus Antim.tart Sabina Borax      
  Chinin. ars. Borax Ac. Sulf. Bromium      
  Veratrum vir Bromium Vipera b. Capsicum      
  Gelsemium Ferr. phos Zinc. met. Cupr. met.      
  Drosera Rhodod. Antim.cr. Bellis.per.      
  Eupatorium Rumex Asa foet. Kali. sulf.      
  Ferr. phos. Sepia Bellis per. Mezereum      
  Ac. phosph. Tubercul.   Natr.carb.      
  Magn. mur Vipera b.   Zinc. Met.      
  Magn. carb. Zinc. met.          

Таблиця 2. Типи дії гомеопатичних препаратів
Препарати гіпотермічної дії Препарати Знеболюючої дії Препарати, що впливають на систему мікроциркуляції та
Aconitum Aconitum, Apis, Arnica Aesculus, Apis, Arnica
Belladonna Arsenicum album Acidum phosphoricum
Gelsemium Belladonna, Bryonia Acidum salicylicum
Eupatorium Cantharis, Capsicum, Causticum Belladonna
Ferrum phosphoricum Chamomilla, China, Chelidonium Carbo vegetabilis
Baptisia Coffea, Colocynthis China, Crategus
Arsenicum album Cuprum metallicum Ferrum phosphoricum
China Hypericum, Ledum Hamamelis, Heparinum
Lachesis Magnesium phosphoricum Ipeccacuancha
  Phosphorus, Phytolacca Lachesis, Ledum
  Plumbum metallicum, Ruta Mellilotus, Millefolium
  Stannum metallicum, Staphysagria Phosphorus, Pulsatilla
  Zincum metallicum Vipera beris
Попередні результати дослідження довели, що вклю-чення в терапію препаратів, діючих на різні патогенетичні ланки запалення, призводять до позитивного клінічного ефекту (ліквідації гіперемії та перифокального набряку, нормалізації температури тіла). Після хірургічного втручання цей ефект виявлявся в скороченні терміну очищення рани від некротичних мас, появі грануляцій. Цитологічні дослідження мазків-відбитків з поверхні рани виявили появу та збільшення кількості макрофагів в процесі лікування та виражену фагоцитарну реакцію у порівнянні з групою контро- лю.
Таблиця 3. Види вибору призначення ліків
Гіперергічне запалення Гіпоергічне запалення
Aconitum Echinacea
Belladonna Baptisia
Apis Mercurius solubilis
Bryonia Hepar sulfur
Arnica Sulfur
Ignatia Silicea
Nux vomica Graphites
Echinacea Arsenicum album
Capsicum Causticum
Lachesis Barium carbonicum
Chamomilla China
Phosphorus Lachesis
Acidum nitricum Alumina
Ferrum phosphoricum
Всебічне вивчення дії гомеопатичних ліків допоможе їх широкому застосуванню в повсякденній практиці лікарів, які зустрічаються з проблемою терапії запальних процесів.
Висновки:
1. Загальною властивістю гомеопатичних препаратів є неспецифічність протизапальної дії при запальних процесах різної етіології.
2. Неспецифічність впливу визначаться особливостями фармакодинаміки ліків. 3. Можливе поїднання протизапальної, анальгезуючої, гіпотермічної, проліферативної, дезагрегаційної властивості в одному препараті.
4. Привертає увагу добра переносність та відсутність побічних ефектів.
5. Необхідне дослідження дії гомеопатичних засобів на різних експериментальних та клінічних моделях запалення, розробка раціональних схем лікування.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Атмажитова І.Т. Використання гомеопатичного препарату "Арніка гірська" у комплексному лікуванні хворих на флегмони щелепно-лицьової області: Автореф. діс....канд.мед.наук: 14.00.21/ Полтавскій держ. мед. стомат. ін-т. - Полтава, 1993. - 14 с
2. Белоусов Ю.Б., Моисеев B.C., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. Руководство для врачей - М.:Универсум, 1993 - 397 с.
3. Дроздова Т.М. Построение гомеопатического рецепта // Материалы 1-й научно-практической конференции по проблемам гомеопатии. - Ростов-на-Дону, 1991 - С. 45-53.
4. Зиганшина Л.Е., Зиганшин А.У. Возможности лекарственной регуляции воспаления // Казан ский мед. журнал - 1996. -Т..77, N3. - С. 212-216.
5. Келер Г. Гомеопатия - М: Медицина, 1989 - 592с.
6. Клименко Н.А. Общие принципы противовоспалительной терапии // Харьк. мед. журнал - 1997. -N1. -с. 5-11.
7. Кулкарни Ш.М. Гомеотерапия в хирургической практике / Пер. под. ред. Захаренкова В.М. - Смоленск: Гомеопатическая медицина, 1996. - 220 с.
8. Костинская Н.Е., Мартыненко А.В. Проблема экспериментальных исследований гомеопатиче ских лекарственных средств // Фармакологічний вісник - 1998. -Nl. - С.66-68.
9. Костинська Н.Ї., Мартиненко А.В. Клінічні дослідження гомеопатичних лікарських засобів // Фармакологічний вісник - 1998. - N4. - С 29-33.
10. Крылов А.А. Гомеопатия в лечении основных патологических процессов. - СПб.: ГиФ, 1997. - 80 с.
11. Лекарственная терапия воспалительного процесса:(Экспериментальная и клинич. фармаколо гия п/воспалит. препаратов) / Я.А.Сигидин, Г.Я.Шварц, А.ПАрзамасцев, С.С.Либерман - М.: Медицина, 1988. -238 с.
12. Попова Т.Д., Зеликман Т.Я. Гомеопатическая терапия. - К.: Здоровья, 1990. - 240 с.
13. Самохин А.В., Готовский Ю.В. Практическая электропунктура (тестирование нозодов, орга нопрепаратов и гомеопатических средств). - М.: Имедис, 1994. - 342 с.
14. Самохин А.В., Томкевич М.С., Готовский Ю.В. Мизиано Ф.Г. Иммунология, апоптоз и гомео патия. - М.: Имедис, 1998. - 224 с.
15. Тринус Ф.П., Клебанов В.М., Ганджа И.М. Фармакологическая регуляция воспаления - К.: Здоровья, 1987- 144с.
16. Bildet J., Gujot М., Bonini F., Grignon M.C., Potevin В., Quilichini R., Mise en evidence des ettets de dilutions d'Apis mellitica et d'Apium virus vis-a-vis de Ferytheme provogue par un. rayonnement UV chez le cobaye // Ann. Pharm. F?., 1989, 47,N1: 24-32.
17. Davenas E., Poitevin В., Benveniste J. Effect on mouse peritoneal macrophaqes of orally administered very hiqh dilutions of Silica//Europan J. Pharmacal - 1987, 135: 313-332.
18. Friese K.N., Kruse S., Ludthe R., Moeller H. The homoeopathic treatment of otilis media in children - comparisons with conventional therepy \ International Journal of Clinical Phannacoloqy therapeutics. 1997.-35 (7): 296-301.
19. Potevin B.,Aubin M.,Royerj F. Effet de Belladonna et Ferrum phosphoricum sur la chemilumini- scence des polynucleaires neutrophiles humains / Annales Homeopathiques Francaises, 1983,25,5-12. 20. Poitevin В., Aubin M., Benveniste J. Approche d'une analyse guantitative de Ferret d"Apis mellifica sur la deqranulation des basophiles humains in vitro // Jnnov. Tech. Biol. Med. - 1986 - v.7,Nl - P. 64-68.

Перспективы фармакологической регуляции воспаления с помощью гомеопатических средств. Н.Е. Костинская, А.В. Мартыненко, О.В. Рудая (Киев, Украина)
В статье приведены экспериментальные и клинические данные о применении гомеопатических лекарственных средств в лечении процесса воспаления в зависимости от его стадии. Противовоспалительная активность большинства гомеопатических лекарств реализуется с помощью регуляции апоптоза. Нами было проведено изучение действия ряда гомеопатических препаратов при острой хирургической инфекции кожи и подкожной клетчатки. Предварительные результаты исследования свидетельствуют о позитивном клиническом эффекте такой терапии.
 

Украинский гомеопатический ежегодник: Перспективи фармакологiчної регуляцiї запалення за допомогою гомеопатичних засобiв
Гомеопатические книги и книги по гомеопатии.© 2003-2022Рейтинг Mail.ru
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет


Яндекс цитирования

Украина онлайн
УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi Meddesk.ru - медицинская доска объявлений. Обмен ссылками.